ایران سرا

Mehdi Kazemi’s Weblog

چو ایران نباشد تن من مباد

Posted by Mehdi Kazemi on 8 May, 2008

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

 

کارون زچشمه خشکیدالبرزلب فروبست

حتا دل دماوند آتش فشان ندارد

 

دیوسیاه دربند آسان رهید وبگریخت

رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

 

روزوداع خورشید زاینده رودخشکید

زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

 

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند

گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد

 

دریای کاسپی ها بر کام دیگران شد

نادرزخاک برخیز میهن جوان ندارد

 

دارا چه وقت خوابست دزدان سرزمینت

بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد

 

آییم به داد خواهی فریادمان بلند است

اما چه سود که اینجا نوشیروان ندارد

 

سرخ وسپید وسبزست این بیرق کیانی

اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

 

کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید

شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

 

هرگزنخواب کوروش ای مهرآریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: