ایران سرا

Mehdi Kazemi’s Weblog

Human Rights Chart – منشور حقوق بشر

Posted by Mehdi Kazemi on 11 May, 2008

اعلامیه حقوق بشر را از طریق لینک زیر می توانید امضا کنید:

http://www.everyhumanhasrights.org/sign_up

(برگرفته از وبلاگ آرشام پارسی)

http://arshamparsi2001.wordpress.com/

 

 

منبع متن اعلامیه:

www.artistsforhumanrights.org

1. We are all free and equal

1. همگی ما آزاد و برابر هستيم.

2. Don’t discriminate

2. تبعيض قائل نشويد.

3. The right to life

3. حق زندگی کردن

4. No slavery – past and present

4. برده داری ممنوع- نه در گذشته و نه در زمان حال

5. No torture

5. شکنجه کردن ممنوع.

6. We all have the same right to use the law

6. همه ما حق مساوی برای استفاده از قانون را داريم.

7. We are all protected by the law

7. همه ما تحت حمايت قانون هستيم.

8. Fair treatment by fair courts

8. محاکمه عادلانه در دادگاه های عادل

9. No unfair detainment

9. دستگيری غير عادلانه ممنوع.

10. The right to trial

10. حق داشتن وکيل.

11. Innocent until proven guilty

11. همه بی گناهند مگر آنکه خلافش ثابت شود.

12. The right to privacy

12. حق داشتن حريم خصوصی.

13. Freedom to move

13. آزادی در جابجايی و مهاجرت.

14. The right to asylum

14. حق گرفتن پناهندگی.

15. Right to a nationality

15. حق داشتن مليت.

16. Marriage and family

16.حق ازدواج و تشکيل خانواده.

17. Your own things

17. حق داشتن دارايی های شخصی.

18. Freedom of thought

18. آزادی اندیشه.

19. Free to say what you want

19. آزادی بيان در مورد آنچه که می خواهيد.

20. Meet where you like

20. حق گردهمايی در هر جايی که بخواهيد.

21. The right to democracy

21. مردم سالاری، آزادی و برابری

22. The right to social security

22. حق داشتن امکانات و امنيت اجتماعی

23. Workers’ rights

23. حقوق کارگران

24. The right to play

24. حق بازی کردن

25. A bed and some food

25. حق داشتن، جايی برای خواب و غذايی برای خوردن

26. The right to education

26. حق يادگيری دانش

27. Culture and copyright

27. فرهنگ وحق داشتن امتياز خصوصی

28. A free and fair world

28. دنيايی آزاد و عادلانه

29. Our responsibilities

29. مسئوليت های ما

30. Nobody can take away these rights and freedoms from us

30. هيچ کس نمی تواند اين حقوق و آزادی را از ما بگيرد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: